Alicja
Milisiewicz -Szulc

ZAPRASZAM

Nauczycielka informatyki
w Zespole Szkó³ nr 5
w Gdyni Or³owie